RIZIN 47

Kyoji Horiguchi

Kyoji
Horiguchi

VS

Sergio
Pettis

Sergio Pettis
RIZIN 47
09.06.24
12:00 AM ET
Shibuya, Tokyo, Japan.

RIZIN 47

Share

UFC
302
FreeBet Get
X